WEEKLIKSE GESINSBEDIENING

Jesus verskyn aan die dissipels (Matt. 28:16-20; Mark. 16:14-18; Joh. 20:19-23; Hand. 1:6-8) 36Terwyl hulle nog oor hierdie dinge praat, staan Jesus self meteens daar tussen hulle en sê vir hulle:…
Laai dokumente af

11 April 2021

Handelinge 4 : 32 – 37 Onderlinge mededeelsaamheid 32 Die groot getal wat gelowig geword het, was een van hart en siel. Niemand het sy goed net vir homself gehou nie,…
Laai dokumente af

28 Maart 2021

Die intog van Jesus in Jerusalem (Matt. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19) 1Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus twee van sy dissipels 2en…
Laai dokumente af