28 Maart 2021


Kategese

Laai dokumente af ter voorbereiding vir Sondag:

Bybelstudie

Laai dokumente af na die diens Sondag vir die week wat volg:

Markus 11 : 1 – 11
Die intog van Jesus in Jerusalem
(Matt. 21:1-11; Luk. 19:28-40; Joh. 12:12-19)

1Toe hulle naby Jerusalem kom, by Betfage en Betanië op die Olyfberg, stuur Jesus twee van sy dissipels 2 en sê vir hulle: “Gaan na die dorpie daar reg voor julle, en net soos julle inkom, sal julle daar ‘n jong donkie vasgemaak kry. Geen mens het nog op hom gery nie. Maak hom los en bring hom hier. 3 En as iemand vir julle sê: ‘Wat maak julle daar?’ moet julle sê: Die Here het hom nodig, en Hy sal hom gou weer hierheen terugstuur.”
4 Hulle het toe gegaan en ‘n jong donkie by die ingang, buite langs die pad, vasgemaak gekry en hom losgemaak. 5 Party van die mense wat daar gestaan het, het vir hulle gesê: “Waarom maak julle die donkie los?”
6 Hulle het hulle geantwoord soos Jesus gesê het. Daarna het die mense hulle laat begaan.
7 Hulle bring toe die donkie na Jesus toe en sit van hulle klere op hom, en Jesus het opgeklim. 8 Baie mense het van hulle klere op die pad oopgegooi en party weer groen takkies wat hulle langs die pad afgebreek het. 9 Dié wat voor geloop en dié wat agteraan gekom het, het uitgeroep:

“Prys Hom!
Loof Hom wat in die Naam van die Here kom!
10 Geseënd is ons voorvader Dawid se koninkryk
wat aan die kom is!
Prys Hom in die hoogste hemel!”

11 Jesus het in Jerusalem na die tempel toe gegaan en alles daar bekyk. Dit was al laat middag toe Hy en die twaalf weer na Betanië toe gegaan het.